کابل بر دستی جغجغه ایی مخابراتی

برند محصول
product name
عنوان کابل بر دستی جغجغه ایی مخابراتی
مدل محصول RCC-500PH
جزئیات محصول

کابل بر دستی جغجغه ایی مخابراتی تا سایز ۵۰۰ میلیمتر کادوس مدل RCC-500PH

کابل بر دستی جغجغه